วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บทที่ 4 การใช้ไอคอน Calculation ไอคอน Map และไอคอน Interaction

การเรียกใช้ไอคอน Calculation
รายละเอียดบนวินโดว์ Calculation แท็บ General แท็บ Editor แท็บ Toolbar แท็บ Color แท็บ Font ฟังก์ชั่น การเรียกใช้ฟังก์ชั่นจากวินโดว์ Functions ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชั่นในไอคอน Calculation การเรียกใช้ Custom Functions จากภายนอก ตัวแปร ประเภทของตัวแปร ชนิดของตัวแปร โอเปอร์เรเตอร์ ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชั่นและตัวแปร การแสดงค่าของตัวแปร ตัวอย่างการเขียนสคริปต์ การตรวจสอบ Custom Variables การตรวจสอบ Custom Functions

การเรียกใช้ไอคอน Map
ถ่วงเวลาด้วยไอคอน Wait วิธีใช้งานไอคอน Wait คุณสมบัติของไอคอน Wait การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของปุ่ม Continue ลบวัตถุด้วยไอคอน Erase การแสดงผลของวัตถุเมื่อถูกสั่งลบ การป้องกันไม่ให้วัตถุถูกลบ ตัวอย่างการสร้างงานการ์ตูนเคลื่อนไหวอย่างง่ายๆ รวมกลุ่มไอคอนด้วยไอคอน Map วิธีการรวมไอคอนเข้ามาไว้ภายใต้ไอคอน Map การแยกกลุ่มออกจากไอคอน Map การใช้ไอคอน Start และไอคอน Stop ตัวอย่างการนำไอคอน Start/Stop มาใช้งาน การยกเลิกการใช้งานไอคอน Start/Stop

การเรียกใช้ไอคอน Interaction
รูปแบบของการตอบสนอง (Response Type) การโต้ตอบแบบเลือกปุ่ม (Button) การโต้ตอบแบบคลิกเลือกพื้นที่ (Hot Spot) การโต้ตอบแบบคลิกเลือกวัตถุ (Hot Object) การโต้ตอบแบบลากวัตถุไปยังตำแหน่งปลายทาง (Target Area) การโต้ตอบแบบเมนูคำสั่ง (Pull-Down Menu) การโต้ตอบแบบตรวจสอบเงื่อนไขที่กำหนด (Conditional) การโต้ตอบแบบป้อนข้อความ (Text Entry) การโต้ตอบแบบกดปุ่มบนคีย์บอร์ด (Keypress) การโต้ตอบแบบจำกัดจำนวนครั้ง (Tries Limit) การโต้ตอบแบบจำกัดช่วงเวลา (Time Limit) การโต้ตอบแบบอิงเหตุการณ์ (Event)